PENGECUALIAN PENGESAHAN PERAKUAN

Walaubagaimanapun, semua salinan dokumen yang dikepilkan masih perlu disahkan Penghulu / Ketua Kampung / Pegawai daripada Kumpulan Pengurusan dan Profesional Gred 41 / Gred 3, Kumpulan A ke atas.